Obchodní podmínky

 1. 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Gajdošova 26, 615 00 Brno-Židenice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63106 (dále jen jako „Poskytovatel“) jsou zpracovány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník”) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy či více dílčích smluv, jejichž předmětem je poskytnutí služeb či zhotovení díla ze strany Poskytovatele, a to zejména týkajících se tvorby, správy a provozu webové prezentace – internetových stránek, nebo SEO správa, vytvoření, vedení a správy marketingové kampaně, nebo vytváření pokročilých analýz, strategií, návrhů a grafických prací, nebo poskytování webhostingu (dále jen jako „Smlouva“), uzavíraných mezi Poskytovatelem a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen „Zákazník“).
  2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 2. 2. Uzavření, změna a zánik Smlouvy

  1. Smlouva musí být uzavřena písemně a písemně musí být činěna i právní jednání předpokládaná Smlouvou, zejm. výzvy, oznámení či jiná sdělení, stejně jako změny Smlouvy (dodatky) či jednání směřující k ukončení či zániku Smlouvy (odstoupení). Písemná forma je zachována i při jednání smluvních stran elektronickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu (zejm. e-mail, programy Git, Slack apod.).
  2. V případě, že předmětem Smlouvy je poskytování služeb či zhotovování díla v pravidelných opakujících se intervalech (měsíčních či jiných), jsou obě smluvní strany oprávněny ve vztahu k této části díla či poskytovaným službám Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla druhé smluvní straně výpověď doručena.
  3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li Zákazník v prodlení s úhradou faktury či její části v délce přesahující 30 dní ode dne její splatnosti a své prodlení neodstraní ani přes písemnou výzvu k nápravě v dodatečné lhůtě ne kratší než 14 kalendářních dní.
  4. Poskytovatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude Zákazník v prodlení s poskytnutí jakékoliv součinnosti potřebné pro řádné zhotovení či dokončení díla dle Smlouvy (zejména dodání podkladů či uskutečnění jiného samostatného plnění či činnosti) v délce přesahující 90 kalendářních dnů a své prodlení neodstraní ani přes písemnou výzvu k nápravě v dodatečné lhůtě ne kratší než 14 kalendářních dní.
  5. Bude-li proti Zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení, může Poskytovatel od Smlouvy odstoupit.
  6. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li Poskytovatel v prodlení se zhotovením díla či jeho části nebo poskytnutí služby déle jak 30 dní od smluveného termínu a své prodlení neodstraní ani přes písemnou výzvu k nápravě v dodatečné lhůtě ne kratší než 14 kalendářních dní.
  7. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně. V případě odstoupení od Smlouvy zaniká Smlouva okamžikem, kdy je písemné odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně.
  8. V případě zániku Smlouvy odstoupením je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu prací vykonaných Poskytovatelem při realizaci díla do odstoupení od Smlouvy.
 3. 3. Práva a povinnosti Poskytovatele

  1. Poskytovatel se zavazuje při plnění závazků ze Smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí a dodržovat všechny platné právní předpisy. V případě jejich porušení vzniká Zákazníkovi nárok na náhradu škody způsobenou tímto porušením.
  2. Poskytovatel není povinen zhotovovat dílo, poskytovat služby nebo plnit jiné povinnosti dle Smlouvy, pokud je Zákazník v prodlení se splněním povinností, které pro něj ze Smlouvy vyplývají.
  3. Poskytovatel je povinen písemně upozornit Zákazníka na nevhodnost pokynů a věcí daných mu Zákazníkem k provedení díla či poskytování služby, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných pokynů a věcí.
  4. Pokud není dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo Poskytovatele.
  5. Je-li Zákazník povinen uhradit zálohovou fakturu, není Poskytovatel povinen do jejího úplného uhrazení zahájit provádění díla, poskytovat službu či jinak plnit své závazky ze Smlouvy. O dobu, kdy je Zákazník v prodlení s úhradou zálohové faktury, se posunují smluvené termíny dokončení díla či jeho části nebo provedení služby dohodnuté ve Smlouvě.
  6. Poskytovatel je oprávněn při plnění Smlouvy použít spolupracující osoby (subdodavatele).
  7. Poskytovatel se zavazuje uchovávat mlčenlivost o veškerých informacích, jež o Zákazníkovi získá po dobu účinnosti uzavřené Smlouvy, a které nejsou veřejně přístupné. Tato povinnost přetrvává i po zániku Smlouvy.
  8. Poskytovatel je oprávněn využít skutečnost, že Zákazník využívá služby poskytované Poskytovatelem, při své propagaci. Za tímto účelem může Poskytovatel zejména zveřejnit základní identifikační údaje Zákazníka.
  9. Poskytovatel splní svou povinnost poskytnout služby jejich uskutečněním a případně předáním výsledků své činnosti Zákazníkovi. Služby se považují za řádně poskytnuté i bez potvrzení o předání a převzetí ze strany Zákazníka.
  10. V případě, že předmětem Smlouvy je zhotovení díla, se dílo považuje za předané Zákazníkovi v momentě, kdy Poskytovatel umožní Zákazníkovi užití dokončeného díla. Poskytovatel umožní Zákazníkovi užití dokončeného díla předáním potřebných informací a přístupových údajů k řádnému užívání díla, pokud není dohodnuto jinak. Za dokončené a předané dílo se považuje i takové dílo, které bylo ze strany Poskytovatele dokončeno z velké části, tj. minimálně z 95 % celkového sjednaného rozsahu díla, a k jeho úplnému dokončení Poskytovatelem je nezbytná součinnost či samostatná činnost Zákazníka a Zákazník tuto součinnost či samostatnou činnost neposkytne nebo ji nevyvine ani do 30 dnů od okamžiku, kdy na potřebu této součinnost či samostatné činnost byl písemně upozorněn Poskytovatelem.
 4. 4. Práva a povinnosti Zákazníka

  1. Zákazník je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k řádnému plnění závazků Poskytovatele, zejména předat veškeré potřebné podklady, informace a materiály, o které poskytovatel požádá a které jsou opodstatněné pro plnění závazků Poskytovatele.
  2. Zákazník je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k dokončení a předání díla. V případě, že jej k tomu Poskytovatel vyzve, je Zákzaník povinen potvrdit písemný předávací protokol.
  3. Je-li Zákazník v prodlení s povinností dle čl. 4. odst. 1. Obchodních podmínek a z tohoto důvodu nemůže Poskytovatel plnit své závazky ze Smlouvy, není Poskytovatel po dobu, než Zákazník tuto povinnost splní, v prodlení s plněním svých závazků a případné smluvené termíny se o dobu prodlení Zákazníka prodlužují.
  4. Zákazník je povinen řádně a včas uhradit odměnu Poskytovatele za zhotovení díla či za poskytování služeb.
 5. 5. Platební podmínky, sankce

  1. Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli odměnu dohodnutou ve Smlouvě. Příslušné části odměny jsou splatné vždy do 14 dní ode dne vystavení, resp. odeslání faktury a jsou řádně splaceny připsáním peněžních prostředků na bankovní účet Poskytovatele nejpozději v poslední den této lhůty, nedohodly-li se strany jinak.
  2. Veškeré faktury jsou Poskytovatelem zasílány v elektronické podobě na e-mail Zákazníka uvedený ve Smlouvě a dnem jejich odeslání se považují za doručené.
  3. Je-li odměna či její část stanovena cenou dle rozpočtu, platí, že rozpočet není závazný, pokud se strany nedohodly jinak. Poskytovatel má právo takovou cenu navýšit o částku, která nevyhnutelně převýší náklady účelně jím vynaložené a to i bez oznámení takového navýšení Zákazníkovi, nejvýše však o 5 %.
  4. Veškeré finanční částky ve Smlouvě uvedené nezahrnují DPH, pokud není výslovně stanoveno jinak. Zákazník bere na vědomí, že tyto částky budou navýšeny o daň z přidané hodnoty podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů, případně dle jiných aktuálně platných právních předpisů.
  5. V případě změny rozsahu díla či poskytovaných služeb bude odměna účtována dle nabídky Poskytovatele akceptované Zákazníkem.
 6. 6. Odpovědnost za škodu

  1. Každá ze smluvních stran odpovídá za škodu vzniklou druhé smluvní straně nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.
  2. Zákazník nese odpovědnost za poškození, neodborné zásahy, chybné používání či nevhodnou manipulaci s předmětem služeb, které způsobil Zákazník nebo jeho zaměstnanci nebo Zákazníkem pověřené osoby nebo osoby, kterým Zákazník umožnil přístup k předmětu služeb nebo souvisejícím zařízením. Zákazník je povinen uhradit veškeré náklady uvedeným jednáním vzniklé a uhradit Poskytovateli cenu za mimosmluvní činnosti.
  3. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat Zákazníka nebo přerušení poskytování služby, pokud ztrátu, poškození dat nebo dočasné přerušení nezavinil, anebo pokud dočasné přerušení poskytování služby učinil ze zákonných důvodů či z důvodů uvedených v těchto Obchodních podmínkách.
  4. Poskytovatel následky uvedené v předchozím odstavci nezavinil, pokud byly způsobeny třetími osobami, například hackery nebo jinými subjekty (např. dodavateli elektrické energie). Právo Zákazníka na náhradu škody vůči těmto subjektům tím není dotčeno. Dále se má za to, že Poskytovatel následky uvedené v předchozím odstavci nezavinil, pokud vznikly z důvodů vyšší moci, především pak v důsledku živelné pohromy, státních převratů nebo z jiných objektivních příčin nezávislých na vůli Poskytovatele a Poskytovatelem nepředvídatelných.
 7. 7. Autorská práva

  1. Má-li výsledek činnosti Poskytovatele povahu autorského díla, podléhá režimu autorského zákona. Zákazník je v tomto případě oprávněn užívat předmět autorského díla Poskytovatele pouze v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona, Smlouvy a Obchodních podmínek. Zákazník je oprávněn použít autorské dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy. K jiným účelům je oprávněn jej použít pouze s předchozím souhlasem Poskytovatele.
  2. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi výhradní licenci na užití všech částí díla, které jsou svojí povahou unikátní a zhotovené výhradně pro Zákazníka, a nevýhradní licenci na užití těch částí díla, které nemají svou povahu unikátní a nemusí být zhotovené výhradně pro Zákazníka.
  3. Zákazník se zavazuje předat Poskytovateli jen autorizované podklady, se kterými je oprávněn nakládat právě k tomuto účelu (zejména fotografie či skici, ale i názvy a loga třetích stran atd.). Zákazník se zavazuje nahradit veškerou škodu, která by případně vznikla z neoprávněného použití dodaných podkladů.
  4. Poskytovatel je oprávněn uvést svoji firmu s aktivním odkazem na webové stránky Poskytovatele v patičce webové prezentace Zákazníka vpravo dole.
 8. 8. Závěrečná ustanovení

  1. Vzájemná komunikace smluvních stran v souvislosti se Smlouvou může probíhat jedním z následujících způsobů, pokud není dohodnuto jinak:
   1. doporučeným dopisem,
   2. osobně,
   3. telefonicky,
   4. elektronickou poštou (e-mailem),
   5. programy užívanými Zhotovitelem jako je Git, Slack apod.
  2. Zákazník při uzavření Smlouvy deklaruje, že jedná v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti, a nikoliv jako spotřebitel.
  3. Poskytovatel vylučuje ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření Smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, s výjimkou vyplnění údajů požadovaných poskytovatelem. S ohledem na skutečnost, že Zákazník se měl a mohl před uzavřením Smlouvy seznámit s Obchodními podmínkami a jejich znění porozuměl, dohodly se smluvní strany na vyloučení ust. § 1799 a ust. § 1800 občanského zákoníku.
  4. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit, a to v celém rozsahu. V případě, že se změna Obchodních podmínek týká již uzavřené Smlouvy, je Poskytovatel povinen informovat Zákazníka o změně Obchodních podmínek e-mailem nejpozději 30 dnů před účinností změny. Pokud Zákazník nesouhlasí s novým zněním Obchodních podmínek, které pro Zákazníka představují zhoršení jeho postavení, je oprávněn vypovědět Smlouvu, a to bez sankce a s výpovědní lhůtou 30 dnů ode dne doručení výpovědi Poskytovateli. Tuto skutečnost je povinen oznámit Poskytovateli písemně do 20 dnů od doručení informace o změně Obchodních podmínek. Pokud Zákazník v této lhůtě neoznámí Poskytovateli výpověď Smlouvy, má se za to, že návrh nového znění Obchodních podmínek přijal. Aktuální znění Obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele.
  5. Bude-li některé ustanovení Obchodních podmínek či Smlouvy shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, zákonnost a vynutitelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek či Smlouvy. V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami mají přednost ustanovení Smlouvy.
  6. Smlouva vždy obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy, a nahrazuje všechna předchozí písemná nebo ústní ujednání smluvních stran, která se vztahují k předmětu Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
  7. Smlouva se řídí těmito Obchodními podmínkami a právními předpisy ČR a veškeré spory mezi smluvními stranami náleží do výhradní pravomoci soudů a orgánů v ČR
  8. Zákazník uzavřením Smlouvy uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem nezbytné komunikace mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, a to na dobu neurčitou. Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne takovéto osobní údaje, bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka, další třetí osobě za jiným účelem, než nezbytně nutným pro bezvadné plnění předmětu Smlouvy. Subjekt údajů má právo být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak může zejména požádat o vysvětlení, požadovat, aby se Poskytovatel zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav, a pokud této výzvě nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit se svým podnětem přímo na správní úřad v oblasti ochrany osobních údajů.
  9. Zákazník se zavazuje informovat Poskytovatele o změně svých identifikačních údajů, zejména o změně názvu, jména, sídla či korespondenčních údajů, e-mailové adresy či telefonního čísla, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy změny nastaly.
  10. 10. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.08.2019.

Jsme hrdými držiteli těchto certifikátů