Obchodní podmínky

 1. 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63106 (dále jen jako „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě dílčích smluv (dále jen jako „Smlouva“) uzavíraných mezi Poskytovatelem a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen „Zákazník“).
  2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 2. 2. Práva a povinnosti Poskytovatele

  1. Poskytovatel se zavazuje při plnění závazků ze Smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí a dodržovat všechny platné právní předpisy. V případě jejich porušení vzniká Zákazníkovi nárok na náhradu škody způsobenou tímto porušením.
  2. Poskytovatel se zavazuje uchovávat mlčenlivost o všech informacích, se kterými přijde do styku při realizaci závazků ze Smlouvy a je povinen zajistit, aby se k materiálům a informacím předaným mu Zákazníkem nedostaly třetí osoby. Tato povinnost přetrvává i po zániku Smlouvy. Tímto není dotčeno právo Poskytovatele dle čl. 2.5. Obchodních podmínek.
  3. Poskytovatel je povinen písemně upozornit Zákazníka na nevhodnost pokynů a věcí daných mu Zákazníkem k provedení díla či poskytování služby, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných pokynů a věcí.
  4. Je-li Zákazník povinen uhradit zálohovou fakturu, není Poskytovatel povinen do jejího úplného uhrazení zahájit provádění díla, poskytovat službu či jinak plnit své závazky ze Smlouvy. O dobu, kdy je Zákazník v prodlení s úhradou zálohové faktury, se posunují smluvené termíny dokončení díla či jeho části dohodnuté ve Smlouvě.
  5. Poskytovatel je oprávněn při plnění Smlouvy použít spolupracující osoby (subdodavatele).
  6. Poskytovatel je oprávněn využít skutečnost, že Zákazník využívá služby poskytované Poskytovatelem, při své propagaci. Za tímto účelem může Poskytovatel zejména zveřejnit základní identifikační údaje Zákazníka.
 3. 3. Práva a povinnosti Zákazníka

  1. Zákazník je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k řádnému plnění závazků Poskytovatele, zejména předat veškeré potřebné podklady, informace a materiály, o které poskytovatel požádá a které jsou opodstatněné pro plnění závazků Poskytovatele.
  2. Je-li Zákazník v prodlení s povinností dle čl. 3.1. Obchodních podmínek a z tohoto důvodu nemůže Poskytovatel plnit své závazky ze Smlouvy, není Poskytovatel po dobu, než Zákazník tuto povinnost splní, v prodlení s plněním svých závazků a případné smluvené termíny se o dobu prodlení Zákazníka prodlužují.
  3. Zákazník je povinen řádně a včas uhradit odměnu Poskytovatele za zhotovení díla či za poskytování služeb.
 4. 4. Podmínky poskytování služby webhosting

  1. Poskytovatel umístí v co možná nejkratší době poté, co mu Zákazník předá podklady k webové prezentaci, tuto prezentaci na diskový prostor specifikovaný ve Smlouvě (dále jen jako „diskový prostor“).
  2. Poskytovatel bude poskytovat služby webhostingu Zákazníkovi tak, že mu zajistí přístup k diskovému prostoru poskytnutím přístupových jmen a hesel.
  3. Poskytovatel se zavazuje vykonat všechny jemu dostupné kroky, které povedou k minimalizaci výpadků a obnovení funkčnosti diskového prostoru v případě jeho výpadků. V případě výpadku funkčnosti diskového prostoru delším než 24 hodin ručí Poskytovatel za zajištění jeho funkčnosti na jiném serveru do následujících 24 hodin. Maximální doba výpadku tedy může být pouze 48 hodin. Po tuto dobu nemá Zákazník nárok na náhradu škody.
  4. Poskytovatel je povinen udržovat diskový prostor ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání. Poskytovatel bude vždy před provedením údržby diskového prostoru informovat Zákazníka o jejím termínu na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.
  5. Poskytovatel neodpovídá za případné zcizení, poškození či ztrátu dat uložených na diskovém prostoru způsobené Zákazníkem či třetími osobami. Je však povinen tyto skutečnosti eliminovat na minimum jemu dostupnými prostředky.
  6. Zákazník je obeznámen se skutečností, že práva související s poskytováním služby webhostingu nesmí bez souhlasu Poskytovatele postoupit třetím osobám.
  7. Zákazník se zavazuje, že data ukládaná na diskovém prostoru nebudou v rozporu s českým právním řádem. Zákazník je sám odpovědný za data, která byla uložena na diskovém prostoru pod zákazníkovým účtem, po dobu trvání Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn bez vědomí Zákazníka odstranit soubory, jejichž obsah je v rozporu se shora uvedenými platnými právními předpisy.
  8. Zákazník se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele o zjištěné bezpečnostní či technické závadě na diskovém prostoru prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@impnet.cz.
  9. Zákazník je povinen chránit přidělená přístupová jména a hesla před zneužitím třetími osobami. Za zneužití dat třetími osobami způsobené porušením této povinnosti Poskytovatel nenese odpovědnost.
  10. Je-li Zákazník v prodlení s úhradou odměny za službu webhosting déle jak 30 dní, je mu Poskytovatel oprávněn odepřít přístup k diskovému prostoru a pozastavit webovou prezentaci do doby, kdy Zákazník uhradí dlužnou částku. Po tuto dobu nemá Zákazník právo na vrácení poměrné částky odměny za dobu, kdy nemohl využívat služby webhostingu. Ustanovení čl. 6.3 věty první Obchodních podmínek tím není dotčeno.
  11. Zanikla-li Smlouva odstoupením či výpovědí ze strany Poskytovatele pro porušení smluvních povinností Zákazníka dle tohoto článku, nenáleží Zákazníkovi právo na vrácení poměrné části odměny.
 5. 5. Platební podmínky, sankce

  1. Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli odměnu dohodnutou ve Smlouvě. Příslušné části odměny jsou splatné vždy do 14 dní ode dne vystavení, resp. odeslání faktury a jsou řádně splaceny připsáním peněžních prostředků na bankovní účet Poskytovatele nejpozději v poslední den této lhůty, nedohodly-li se strany jinak.
  2. V případě služby webhosting je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu nejdříve dnem umístění webové prezentace Zákazníka na diskový prostor.
  3. Veškeré faktury jsou Poskytovatelem zasílány v elektronické podobě na e-mail Zákazníka uvedený ve Smlouvě a dnem jejich odeslání se považují za doručené.
  4. Je-li odměna či její část stanovena cenou dle rozpočtu, platí, že rozpočet není závazný, pokud se strany nedohodly jinak. Poskytovatel má právo takovou cenu navýšit o částku, která nevyhnutelně převýší náklady účelně jím vynaložené a to i bez oznámení takového navýšení Zákazníkovi, nejvýše však o 5 %.
  5. Veškeré finanční částky ve Smlouvě uvedené nezahrnují DPH, pokud není výslovně stanoveno jinak. Zákazník bere na vědomí, že tyto částky budou navýšeny o daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů, případně dle jiných aktuálně platných právních předpisů.
  6. V případě, že na základě změny rozsahu díla či poskytovaných služeb dojde ke změně výše odměny, bude pro smluvní strany závazný ceník Poskytovatele platný ke dni uzavření Smlouvy.
  7. V případě, že se Zákazník dostane do prodlení s plněním jakéhokoliv svého peněžitého závazku dle Smlouvy, vznikne Poskytovateli právo na úhradu smluvní pokuty ze strany Zákazníka ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno ani omezeno právo Poskytovatele na náhradu škody.
 6. 6. Trvání, změna a zánik Smlouvy

  1. Smlouvu lze měnit dohodou stran, a to ve formě písemných očíslovaných dodatků.
  2. V případě, že předmětem této Smlouvy je poskytování služeb či zhotovování díla v pravidelných opakujících se intervalech (měsíčních či jiných), jsou obě Smluvní strany oprávněny ve vztahu k této části díla či poskytovaným službám tuto Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla druhé Smluvní straně výpověď doručena.
  3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li Zákazník v prodlení s úhradou faktury či její části v délce přesahující 14 dní ode dne její splatnosti. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li Poskytovatel v prodlení se zhotovením díla či jeho části nebo poskytnutí služby déle jak 14 dní od smluveného termínu. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně.
  4. Po zániku Smlouvy platným odstoupením je Poskytovatel povinen předat Zákazníkovi dokončenou část díla a to nejpozději do 5 pracovních dní poté, co došlo k zániku Smlouvy. Pokud Zákazník tuto část díla ještě neuhradil, pak je Poskytovatel povinen doručit Zákazníkovi nejpozději do 14 pracovních dní po zániku Smlouvy fakturu na dlužnou částku a po jejím uhrazení předat nejpozději do 5 pracovních dní dokončenou část díla.
 7. 7. Ostatní ujednání

  1. Předání a převzetí díla či jeho části lze provést formou elektronického přesunu na server určený Zákazníkem či fyzickým předáním na DVD médiu či Flash disku.
  2. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem bude probíhat písemnou formou nebo prostřednictvím e-mailů.
  3. Zákazník při uzavření Smlouvy deklaruje, že jedná v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti a nikoliv jako spotřebitel.
  4. Je-li třeba doručit písemnost druhé straně, pak musí být zaslána na adresu uvedenou ve Smlouvě (neoznámila-li druhá strana změnu adresy) a je považována za doručenou dnem převzetí, popř. dnem marného uplynutí lhůty k jejímu převzetí.
 8. 8. Odpovědnost za škodu

  1. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat Zákazníka nebo přerušení poskytování služby, pokud ztrátu, poškození dat nebo dočasné přerušení nezavinil, anebo pokud dočasné přerušení poskytování služby učinil ze zákonných důvodů či z důvodů uvedených v těchto Obchodních podmínkách.
  2. Poskytovatel následky uvedené v předchozím odstavci nezavinil, pokud byly způsobeny třetími osobami, například hackery nebo jinými subjekty (např. dodavateli elektrické energie). Právo Zákazníka na náhradu škody vůči těmto subjektům tím není dotčeno. Dále se má za to, že Poskytovatel následky uvedené čl. 8.1. Obchodních podmínek nezavinil, pokud vznikly z důvodů vyšší moci, především pak v důsledku živelné pohromy, státních převratů nebo z jiných objektivních příčin nezávislých na vůli Poskytovatele a Poskytovatelem nepředvídatelných.
  3. Poskytovatel má povinnost vyvíjet maximální možnou snahu pro předcházení situacím a následkům uvedeným v čl. 8.2. Obchodních podmínek.
  4. Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn proti obecné odpovědnosti za škodu podnikatele u České pojišťovny.
 9. 9. Závěrečná ustanovení

  1. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit. Jakoukoli jejich změnu je povinen Poskytovatel oznámit na svých internetových stránkách nebo oznámit odesláním e-mailu Zákazníkovi nejpozději do 30 dní před účinností změny. V případě, že Zákazník nesouhlasí s novým zněním Obchodních podmínek, které pro Zákazníka představují zhoršení jeho postavení, je oprávněn vypovědět Smlouvu, a to bez sankce a s výpovědní lhůtou 1 měsíc ode dne doručení výpovědi Poskytovateli. Tuto skutečnost je povinen oznámit Poskytovateli písemně do 20 dnů od data uveřejnění nových Obchodních podmínek na internetových stránkách Poskytovatele. Pokud Zákazník v této lhůtě neoznámí Poskytovateli výpověď Smlouvy, má se za to, že návrh nového znění Všeobecných podmínek přijal. Aktuální znění Všeobecných smluvních podmínek je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele.
  2. Bude-li některé ustanovení Obchodních podmínek či Smlouvy shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, zákonnost a vynutitelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek či Smlouvy. V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami mají přednost ustanovení Smlouvy.
  3. Smlouva se řídí těmito Obchodními podmínkami a právními předpisy ČR a veškeré spory mezi smluvními stranami náleží do výhradní pravomoci soudů a orgánů v ČR.
  4. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2013.